Privacy StatementPRIVACY STATEMENT


Van Laarhoven Optiek & Byoux neemt privacy zeer serieus. Het waarborgen van de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website vinden wij dan ook cruciaal. In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van deze website omgaan en op welke wijze wij deze beveiligen.


Als u een bezoekje brengt aan onze website  verzamelen wij geen persoonsgegevens. Alleen als u het contactformulier gebruikt worden de gegevens daarvan zolang bewaard als nodig is om  een antwoord te kunnen geven op de vraag die u gesteld heeft. Daarna worden deze gegevens ook verwijdert.


Wij verzamelen de volgende gegevens:

Persoonsgegevens van onze klanten (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres) inclusief de oogmeetgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens (bankgegevens).


Doel verwerking persoonsgegevens:

Wij gebruiken en bewaren de persoonsgegevens voor verschillende doelen.

De verwerking van gegevens van onze klanten heeft als doel:

-Het ontvangen en verwerken van bestellingen of opdrachten van klanten;

-Het leveren van de bestelde producten/diensten;

-Het uitvoeren van de overeenkomst of opdracht;

-Het doen van betalingen en het berekenen van de inkomsten- en uitgaven stroom;

-Het innen van vorderingen;

-Het onderhouden van contacten door de verwerkingsverantwoordelijke met de klanten;

-Het administratieve gedeelte zoals de accountscontrole.


Daar waar nodig kunnen deze gegevens gedeeld worden met derden. Met deze partijen hebben wij verwerkingsovereenkomsten zodat de veiligheid van uw gegevens en uw privacy gewaarborgd blijft. Er zullen nooit meer dan de strikt noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de desbetreffende dienst of levering worden gedeeld.  .


Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

Op basis van de AVG heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken de volgende rechten:

-Recht op informatie; het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt;

-Inzagerecht: het recht om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt;

-Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan u een verzoek indienen bij Van Laarhoven Optiek & Byoux om dit te corrigeren;

-Recht van verzet: u heeft het recht om aan Van Laarhoven Optiek & Byoux te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken;

-Recht om vergeten te worden: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;

-Recht op data portabiliteit; als u uw persoonsgegevens wilt overzetten naar een andere partij, dan dient Van Laarhoven Optiek & Byoux daar aan mee te werken.


Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Van Laarhoven Optiek & Byoux zal de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartijd vernietigen. De bewaartermijnen worden omschreven in het register van verwerkingen. Voor wat betreft de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een opdracht en/of dienst, deze worden bij Van Laarhoven Optiek & Byoux 15 jaar, de wettelijke termijn voor medische gegevens,  bewaard.


Beveiliging

Van Laarhoven Optiek & Byoux draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau en heeft daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerkingen. De directie van Van Laarhoven Optiek & Byoux is verantwoordelijk voor het informeren van de werknemers voor het juist omgaan met de regelgeving en de beveiliging van data.


Bevoegde toezichthouder

Toezicht op verwerking van persoonsgegevens in Nederland vindt plaats door de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.


Doorgifte persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Van Laarhoven Optiek & Byoux verstrekt geen persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.


Tot slot

Het privacy beleid is vastgesteld door de directie van Van Laarhoven Optiek & Byoux d.d. 16-05-2018. Van Laarhoven Optiek & Byoux houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.


Disclaimer

Dit document is een vertaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leiden en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met ons op:


Van Laarhoven Optiek & Byoux

Stevensbloem 29

2331 JA Leiden

071-5727010

optiek@van-laarhoven.nl